Regulamin dla Sprzedawców w Sklepie Internetowym kodyonline.pl

§ 1 Definicje

 1. Sklep Internetowy - platforma internetowa działająca pod adresem kodyonline.pl, umożliwiająca sprzedaż produktów cyfrowych przez Sprzedawców.
 2. Sprzedawca - podmiot prowadzący działalność gospodarczą, który założył konto klienta na platformie kodyonline.pl i przekształcił je w konto sprzedawcy, oferujący swoje produkty do sprzedaży.
 3. Kupujący - osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna dokonująca zakupu produktów oferowanych przez Sprzedawców na platformie kodyonline.pl.
 4. Administrator - właściciel platformy kodyonline.pl, odpowiedzialny za jej zarządzanie oraz administrowanie kontami Sprzedawców.
 5. Komisja - opłata pobierana przez Administratora od Sprzedawcy za każdą transakcję sprzedaży zrealizowaną na platformie kodyonline.pl.

§ 2 Rejestracja Sprzedawcy

 1. Aby stać się Sprzedawcą, Klient musi najpierw założyć konto klienta na platformie kodyonline.pl.
 2. Po zalogowaniu się jako klient, użytkownik ma możliwość przekształcenia konta klienta w konto sprzedawcy poprzez wypełnienie dodatkowych danych i złożenie odpowiedniego wniosku.
 3. Przekształcenie konta klienta w konto sprzedawcy wymaga podania prawdziwych i aktualnych danych, w tym danych kontaktowych oraz informacji o działalności gospodarczej.
 4. Po pomyślnym przekształceniu konta, użytkownik uzyskuje dostęp do funkcji zarządzania produktami i sprzedażą.

§ 3 Plany Sprzedawców

Platforma kodyonline.pl oferuje trzy poziomy planów dla sprzedawców: Bronze, Silver i Gold. Każdy plan różni się minimalnym stażem pracy, wymaganymi ocenami oraz wysokością prowizji. Poniżej przedstawiam szczegółowe informacje dotyczące każdego z planów:

Bronze

 • Minimalny staż pracy: 0 dni
 • Minimalna średnia ocena w produktach: 0
 • Minimalna średnia ocena w wiadomościach: 0
 • Prowizja od sprzedaży: 10%
 • Pozycja: 3

Silver

 • Minimalny staż pracy: 180 dni
 • Minimalna średnia ocena w produktach: 2.5
 • Minimalna średnia ocena w wiadomościach: 2.5
 • Prowizja od sprzedaży: 7%
 • Pozycja: 2

Gold

 • Minimalny staż pracy: 365 dni
 • Minimalna średnia ocena w produktach: 4
 • Minimalna średnia ocena w wiadomościach: 4
 • Prowizja od sprzedaży: 4%
 • Pozycja: 1

§ 4 Profil Sprzedawcy

 1. Po przekształceniu konta na konto sprzedawcy, Sprzedawca otrzyma dostęp do swojej strony profilowej pod adresem kodyonline.pl/moja-strona.
 2. Profil Sprzedawcy będzie zawierał opis, zdjęcie w tle, logo oraz logotypy na produktach.
 3. Produkty Sprzedawców będą promowane proporcjonalnie poprzez Google Merchants, Google Ads oraz innych partnerów marketingowych.
 4. Rejestrując się jako Sprzedawca, użytkownik wyraża zgodę na promocję swoich produktów i profilu w powyższy sposób.

§ 5 Zarządzanie zamówieniami i płatnościami

 1. Wszystkie zamówienia złożone przez Kupujących na produkty Sprzedawcy są realizowane za pośrednictwem platformy kodyonline.pl.
 2. Płatności za zamówienia są przetwarzane przez system płatności zintegrowany z platformą kodyonline.pl. Sprzedawca otrzymuje należności bezpośrednio na swoje konto, pomniejszone o prowizję zgodnie z wybranym planem.

§ 6 Komisje i opłaty

 1. Administrator pobiera prowizję od każdej transakcji sprzedaży zrealizowanej przez Sprzedawcę na platformie kodyonline.pl, zgodnie z wybranym planem (Bronze, Silver, Gold).
 2. Wysokość prowizji zależy od planu wybranego przez Sprzedawcę.
 3. Sprzedawca ma dostęp do historii prowizji oraz statusu płatności w panelu sprzedawcy.

§ 7 Zarządzanie kontem sprzedawcy

 1. Sprzedawca ma dostęp do panelu sprzedawcy, w którym może zarządzać swoimi produktami, zamówieniami, prowizjami oraz komunikacją z Kupującymi.
 2. Sprzedawca ma możliwość eksportu i importu produktów w celu łatwiejszego zarządzania asortymentem.
 3. Sprzedawca może tworzyć własne metody dostawy oraz ustalać stawki za wysyłkę produktów.

§ 8 Komunikacja z Kupującymi

 1. Platforma kodyonline.pl umożliwia komunikację pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym za pośrednictwem systemu wiadomości.
 2. Sprzedawca zobowiązany jest do odpowiadania na wiadomości Kupujących w możliwie najkrótszym czasie.
 3. Wszelka komunikacja powinna być prowadzona w sposób uprzejmy i profesjonalny.

§ 9 Oceny i komentarze

 1. Kupujący mają możliwość oceniania i komentowania produktów oraz obsługi Sprzedawcy.
 2. Sprzedawca ma prawo do odpowiedzi na komentarze oraz do zgłaszania Administratorowi komentarzy naruszających zasady platformy lub przepisy prawa.
 3. Administrator zastrzega sobie prawo do usuwania komentarzy naruszających zasady platformy.

§ 10 Wypłata środków

 1. Sprzedawca ma możliwość zgłaszania wniosków o wypłatę środków zgromadzonych na koncie sprzedawcy.
 2. Wypłaty są realizowane dwa razy w miesiącu: 10. dnia oraz 30. dnia każdego miesiąca, chyba że miesiąc kalendarzowy ma mniej niż 30 dni, wówczas płatność z 30. dnia zostaje przeniesiona na 10. dzień następnego miesiąca.
 3. Minimalna kwota do wypłaty wynosi 1000 PLN.
 4. Za wypłatę środków poza ustalonym harmonogramem pobierana jest prowizja w wysokości 3%. Jeżeli wypłata jest realizowana zgodnie z harmonogramem, prowizja wynosi 0.99%.
 5. Administrator zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych Sprzedawcy przed realizacją wypłaty. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, wypłata może zostać wstrzymana do czasu ich wyjaśnienia.
 6. W przypadku jakichkolwiek opóźnień lub problemów związanych z wypłatą środków, Sprzedawca powinien niezwłocznie skontaktować się z Administratorem poprzez adres e-mail: kontakt@kodyonline.pl.

§ 11 Postanowienia końcowe

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu. Wszelkie zmiany regulaminu będą komunikowane Sprzedawcom drogą elektroniczną.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego oraz międzynarodowego, w szczególności przepisy dotyczące handlu elektronicznego oraz ochrony danych osobowych.
 3. Wszelkie spory wynikłe z realizacji umowy sprzedaży pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym będą rozstrzygane polubownie, a w przypadku braku porozumienia przez sąd właściwy dla siedziby Administratora.

§ 12 Kontakt

 1. Wszelkie pytania dotyczące niniejszego regulaminu oraz funkcjonowania platformy kodyonline.pl należy kierować na adres e-mail: kontakt@kodyonline.pl.

Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić najlepszą jakość korzystania z naszej witryny