**Regulamin sklepu KodyOnline.pl**

**§1 Postanowienia ogólne**

1. Regulamin określa zasady korzystania i funkcjonowania sklepu internetowego KodyOnline.pl, dostępnego pod adresem internetowym https://kodyonline.pl.

2. Właścicielem sklepu i jednocześnie operatorem serwisu jest firma KodyOnline, z siedzibą w 123 Main Street, Anytown, CA 12345 - USA.

3. Skorzystanie z oferty sklepu KodyOnline.pl oznacza akceptację niniejszego regulaminu przez użytkownika.

4. Sklep KodyOnline.pl działa na zasadach określonych w niniejszym regulaminie, a także zgodnie z przepisami prawa polskiego, w tym szczególnie z Kodeksem Cywilnym, ustawą o prawach konsumenta, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz przepisami o ochronie danych osobowych, w tym RODO.

5. Właściciel sklepu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie. Zmiany wchodzą w życie w momencie opublikowania ich na stronie internetowej sklepu. Transakcje zawarte przed zmianami regulaminu są realizowane na zasadach obowiązujących w dniu dokonania zakupu.

**§2 Definicje**

1. Użytkownik – każda osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta ze sklepu internetowego.

2. Konsument – zgodnie z definicją zawartą w Kodeksie Cywilnym, użytkownik będący osobą fizyczną, dokonujący z właścicielem sklepu czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

3. Produkt – wszelkie towary i usługi oferowane w sklepie KodyOnline.pl, w tym szczególnie kody do gier i vouchery.

4. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży produktów w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, zawierana pomiędzy właścicielem sklepu a użytkownikiem.

**§3 Warunki korzystania ze sklepu**

1. Warunkiem korzystania ze sklepu jest zapoznanie się i akceptacja regulaminu.

2. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania ze sklepu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, z poszanowaniem praw osobistych i własności intelektualnej.

3. Właściciel sklepu zobowiązuje się dostarczać usługi na najwyższym poziomie, zgodnie z obowiązującymi standardami i przepisami prawa.

**§4 Procedura zakupu**

1. W celu dokonania zakupu użytkownik wybiera produkt, a następnie przechodzi do procesu zakupu.

2. Zakup w sklepie możliwy jest bez konieczności rejestracji i logowania.

3. Po wyborze produktu i zatwierdzeniu wyboru, użytkownik jest proszony o podanie niezbędnych danych do realizacji zam

ówienia.

4. Po dokonaniu zamówienia i zapłacie, użytkownik otrzymuje potwierdzenie zakupu oraz informacje o terminie realizacji.

**§5 Prawa i obowiązki stron**

1. Użytkownik ma prawo do:

   - korzystania z oferty sklepu zgodnie z przepisami prawa i regulaminem,

   - ochrony swoich danych osobowych zgodnie z RODO i ustawą o ochronie danych osobowych,

   - składania reklamacji i odstąpienia od umowy zgodnie z przepisami prawa.

2. Użytkownik jest zobowiązany do:

   - podawania prawdziwych i aktualnych danych w formularzu zamówienia,

   - zapłaty ceny za zamówiony produkt,

   - niepodejmowania działań mogących utrudniać lub zakłócać funkcjonowanie sklepu.

3. Właściciel sklepu ma prawo do:

   - zmiany oferty sklepu,

   - odmowy realizacji zamówienia w przypadku podejrzenia jego niezgodności z prawem lub regulaminem,

   - czasowego zawieszenia dostępności sklepu z powodów technicznych lub innych uzasadnionych przyczyn.

**§6 Ochrona danych osobowych**

1. Dane osobowe użytkowników są przetwarzane zgodnie z RODO i ustawą o ochronie danych osobowych.

2. Administratorem danych osobowych jest właściciel sklepu.

3. Dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji umowy sprzedaży, a także, po wyrażeniu odpowiedniej zgody, w celach marketingowych.

4. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

**§7 Postanowienia końcowe**

1. Właściciel sklepu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie. Zmiany stają się skuteczne w momencie ich opublikowania na stronie sklepu.

2. Wszelkie spory wynikające z korzystania ze sklepu będą rozstrzygane przez sądy właściwe według przepisów prawa polskiego.

3. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia jego opublikowania na stronie internetowej sklepu.

Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić najlepszą jakość korzystania z naszej witryny