**Pravidla obchodu KodyOnline.pl**

**§1 Obecná ustanovení**

1. Nařízení definuje pravidla používání a provozování internetového obchodu KodyOnline.pl dostupného na https://kodyonline.pl.

2. Vlastníkem obchodu a zároveň provozovatelem webových stránek je společnost [Název společnosti], jejíž sídlo je na adrese [Adresa společnosti], zapsaná v registru podnikatelů vedeném [příslušný úřad], pod číslo NIP. [Identifikační daňové číslo].

3. Používání nabídky obchodu KodyOnline.pl znamená, že uživatel souhlasí s těmito pravidly.

4. Obchod KodyOnline.pl funguje na principech uvedených v těchto pravidlech, jakož i v souladu s ustanoveními polské legislativy, zejména občanského zákoníku, zákona o právech spotřebitelů, zákona o poskytování elektronických služeb a ustanovení o ochraně osobních údajů včetně GDPR.

5. Majitel prodejny si vyhrazuje právo na změny pravidel. Změny nabývají účinnosti okamžikem jejich zveřejnění na webových stránkách obchodu. Dohody uzavřené před změnami předpisů se uzavírají podle pravidel platných v den nákupu.

**§2 Definice**

1. Uživatel – každá fyzická osoba, právnická osoba nebo organizační složka bez postavení právnické osoby, která využívá Internetový obchod.

2. Spotřebitel - dle definice občanského zákoníku uživatel - fyzická osoba, která s majitelem obchodu uzavírá obchody, které přímo nesouvisejí s jeho obchodní nebo profesní činností.

3. Produkt – veškeré zboží a služby nabízené v obchodě KodyOnline.pl, zejména herní kódy a vouchery.

4. Kupní smlouva - smlouva o prodeji zboží ve smyslu ustanovení občanského zákoníku uzavřená mezi majitelem obchodu a uživatelem.

**§3 Podmínky používání obchodu**

1. Podmínkou používání obchodu je přečtení a přijetí pravidel.

2. Uživatel je povinen používat obchod v souladu se zákonem a správnou praxí, respektující osobnostní práva a duševní vlastnictví.

3. Majitel prodejny se zavazuje poskytovat služby na nejvyšší úrovni, v souladu s aktuálními normami a právními předpisy.

**§4 Postup zadávání zakázek**

1. Pro uskutečnění nákupu si uživatel vybere produkt a poté pokračuje v procesu nákupu.

2. Nákupy v obchodě jsou možné bez nutnosti registrace a autorizace.

3. Po výběru produktu a potvrzení výběru je uživatel vyzván k zadání potřebných údajů pro zadání objednávky

owenia.

4. Po objednání a platbě uživatel obdrží potvrzení o nákupu a informaci o termínu dodání.

**§5 Práva a povinnosti stran**

1. Uživatel má právo:

     - využívat nabídku obchodu v souladu s legislativou a předpisy,

     - ochranu Vašich osobních údajů v souladu s GDPR a zákonem o ochraně osobních údajů,

     - podávání reklamací a odmítnutí smlouvy v souladu s legislativou.

2. Uživatel je povinen:

     - uvedení pravdivých a aktuálních údajů v objednávkovém formuláři,

     - uhrazení nákladů na objednané zboží,

     - nepodnikat kroky, které by mohly bránit nebo narušovat provoz prodejny.

3. Majitel obchodu má právo:

     - změny nabídky obchodu,

     - odmítnout vyřízení objednávky, pokud existuje podezření, že je v rozporu se zákonem nebo předpisy,

     - dočasné pozastavení provozovny z technických nebo jiných oprávněných důvodů.

**§6 Ochrana osobních údajů**

1. Osobní údaje uživatelů jsou zpracovávány v souladu s GDPR a zákonem o ochraně osobních údajů.

2. Správcem osobních údajů je majitel obchodu.

3. Osobní údaje jsou zpracovávány za účelem plnění kupní smlouvy a po udělení příslušného souhlasu pro marketingové účely.

4. Uživatel má právo na přístup ke svým údajům, jejich opravu, výmaz nebo omezení zpracování, jakož i právo vznést námitku proti zpracování a právo na přenositelnost údajů.

**§7 Závěrečná ustanovení**

1. Majitel prodejny si vyhrazuje právo na změny pravidel. Změny nabývají účinnosti okamžikem jejich zveřejnění na webových stránkách obchodu.

2. Případné spory vzniklé v souvislosti s používáním obchodu budou řešeny příslušnými soudy v souladu s ustanoveními polského práva.

3. Tato pravidla vstupují v platnost okamžikem jejich zveřejnění na webových stránkách obchodu.

Tento web používá soubory cookie, aby vám zajistil co nejlepší zážitek z našich webových stránek